Gezamenlijke diensten

4 november
Gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk
Voorganger ds. J. Lambers-Niers

Collectes voor Sulawesi (Kerk in Actie)
28 september werd het Indonesische eiland Sulawesi getroffen door aardbevingen en een tsunami. Die hebben duizenden mensen het leven gekost. Lokale christelijke hulporganisaties zijn met de steun van Kerk in Actie bezig met het verlenen van de eerste noodhulp zoals water, voedsel en medicijnen. Verder is er behoefte aan tenten, dekens en medische hulp.
Kees de Jong die namens Kerk in Actie is uitgezonden naar Indonesië en lesgeeft op een theologische universiteit laat weten dat de kerkleiders hevig geschokt zijn: "Er kwam het bericht binnen dat 160 leerlingen die aan de kust een bijbelkamp hadden, in een modderstroom terecht zijn gekomen. Slechts 40 hebben dat overleefd."
Zondag 4 november en woensdag 7 november (Dankdag) zijn de 1e collectes bestemd voor hulp aan Sulawesi. De gezamenlijke Diaconieën zullen de opbrengst verdubbelen!
Geef tijdens de collectes of maak uw gift over op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. noodhulp Sulawesi.
Uw gebed en financiële bijdrage zijn hard nodig. Dank u wel voor uw steun!

7 november
Gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk
Dankdag
Aanvang 19 uur
Voorganger ds. E.J. Wisselink

18 november
Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk
Voorganger ds. H. Nagelhout

25 november
Gezamenlijke dienst in de Gereformeerde kerk
Siendienst
Aanvang 19 uur
Voorganger ds. E. de Vries-Baarlink

LZKJ

2 december
Gezamenlijke dienst in de Hervormde kerk
1e Advent
Voorganger ds. J. Lambers-Niers

Collecte voor het Nederlands Bijbel Genootschap
Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, al 200 jaar. Samen met leden en donateurs maken ze het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Zondag 2 december is de 1e collecte bestemd voor dit doel. Van harte aanbevolen

Privacy
De AVG-regels die per 25 mei jl. van kracht geworden zijn, hebben ook hun invloed op activiteiten van onze gemeenten. Besluiten naar aanleiding daarvan leest u hier.


Kerkgroet
Omdat het publiceren van persoonsgegevens op (bv) een website die voor iedereen, waar ook ter wereld, toegankelijk is, niet is toegestaan, zal de Kerkgroet vooralsnog niet meer online te raadplegen zijn.

Jaarboekje
Omdat tot dusver volledige duidelijkheid ontbreekt over de gevolgen van de invoering van de AVG zal er dit najaar geen Jaarboekje verschijnen. Wij vertrouwen op uw begrip hiervoor.
De Kerkrentmeesters van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente


Start van gesprekken om te komen tot een fusie


Fusie2De Kerkrentmeesters van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente hebben de afgelopen maanden gesproken over het in gang zetten van het proces om te komen tot een fusie van de beide kerken met als uiterlijke streefdatum 1 januari 2023. De kerkenraden van zowel de GK als de HK hebben ingestemd met dit proces.

Om tot een fusie van de beide kerken te komen zal er nog veel moeten gebeuren.  Na inventarisatie van de benodigde acties willen we een planning uitzetten met daarin opgenomen een aantal beslismomenten.
Vanaf 1 september 2018 willen we zowel de Diaconieën, de Kerkrentmeesters, de pastorale commissies en de Moderamina stimuleren om regelmatig gezamenlijk te overleggen met als doel om al datgene te bespreken en in elkaar te schuiven wat noodzakelijk is om zo te komen tot gezamenlijke commissies voor de beide kerken.

De Kerkrentmeesters zullen de financiële en materiele zaken inventariseren en op elkaar afstemmen.
Ook zal er tijdens dit proces een intentieverklaring worden opgesteld met betrekking tot de toekomstige status van de kerkgebouwen, de Hoeksteen en het HOC.

Waar nodig willen we ons bij dat proces laten begeleiden/adviseren door externe deskundigen, bijvoorbeeld van de landelijke PKN. De kosten hiervoor zullen door de beide kerken gezamenlijk worden gedragen.
Ook zullen er daar waar nodig zaken ter goedkeuring aan de leden van de gemeentes worden voorgelegd, dit kan tijdens een reguliere dan wel extra geplande gemeenteavond afzonderlijk of gezamenlijk.
De communicatie over het ingezette SOW-proces zal verlopen via Kerknieuws en de website. Dit zal gebeuren door middel van gezamenlijk opgestelde nieuwsbrieven.


Met vriendelijke groet,
Namens de beide Colleges van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraden:
De voorzitters, Leen Jansen Schoonhoven, Jan Geerlinks, Henk Bouwers, Eddie ter Borg


Fouten in Kerknieuws
Door een misverstand zijn deels onjuiste gegevens gepubliceerd in de adressenkolommen van de gemeentepagina's. Onze excuses daarvoor.
Ook is de inleverdatum kopij voor het kerstnummer natuurlijk 26 november.
Redactie KN
WERKGROEP OOST-EUROPA

U kunt nu de werkgroep sponsoren. Gewoon GRATIS.
Kost u dus niets!

Hoe dat kan?
Kijk op de nieuwspagina van de werkgroep.


Nieuws over muziek en zang vindt u op de pagina Nieuws van eldersWoord & Weg

Bekijk en lees dit magazine online

11 november Avondmaalscollecte voor Binnenlands Diaconaat (Kerk in Actie)
Perspectief voor (ex)gedetineerden Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Maar het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen gezond sociaal netwerk. Het risico om na de detentieperiode opnieuw in de criminaliteit te belanden, is groot. Exodus, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil deze vicieuze cirkel doorbreken. Gemotiveerde (ex)gedetineerden krijgen bij hen de kans definitief uit de criminaliteit te stappen en te werken aan een succesvolle terugkeer in de samenleving. Ze kunnen terecht in een van de elf Exodushuizen, waar ze via een woon- en werkprogramma geholpen worden hun leven na de gevangenschap weer op te bouwen. Ook is er de mogelijkheid voor begeleiding bij zelfstandig wonen en een vrijwillig maatje. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie het werk van Exodus en andere diaconale projecten in Nederland. Geef tijdens de collecte of maak uw bijdrage over naar NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. collecte Binnenlands Diaconaat november.
Waarheen met oud papier?
oudpapier
HIER: op de parkeerplaats aan de Spoorsingel (aan de spoorkant), op elke 1e zaterdag van de maand
Bertus Hurink,
coördinator oud papier tel.nr: 0524-511809

ROOSTERS
Er bestaan verschillende roosters die slechts voor een (zeer) beperkt aantal gemeenteleden van belang zijn. Die roosters vindt u nu in de van toepassing zijnde rubrieken op de website. U kunt het rooster inzien, maar ook downloaden. (Onder voorbehoud dat de redactie de actuele overzichten toegestuurd krijgt)


Wij zoeken:
Gemeentelid met journalistieke kwaliteiten die tijd en zin heeft om de Kerknieuwsredactie te ondersteunen door van tijd tot tijd een artikel voor het kerkblad aan te leveren

zoeken. Over het wat en hoe praten we graag uitvoerig verder als u zich gemeld heeft.
U vindt ?!!
Stuur een mailtje naar de redactie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


FBlogo
* Gereformeerde kerk Coevorden

* Jeugdwerk

* PKN Coevorden


Gezamenlijke actie voor de voedselbank
Ondanks, dat de crisis voorbij is, zijn er nog steeds mensen (individueel/gezinnen) die niet genoeg geld hebben om hun dagelijkse levensmiddelen te kopen.
De voedselbank helpt deze mensen en kan onze hulp hierin nog steeds goed gebruiken.
Daarom zamelen beide kerken elke 4 weken levensmiddelen in.
De eerstvolgende inzameling is op zondag 18 november. Ook kunt u op de aansluitende maandag/ dinsdag/ woensdag levensmiddelen naar “de Hoeksteen” of het “HOC” brengen. Graag producten/ levensmiddelen meenemen die lang houdbaar zijn, bijv. voedsel in blik, rijst/pasta of gedroogde levensmiddelen. Uiteraard met een houdbaarheidsdatum die niet verstreken is.
De laatste inzameling dit jaar is: 16 december
De gezamenlijke Diaconieën


De KOPPEL
Koppel int5
Dit is de goed gesorteerde kringloop-winkel van de Geref. Kerk U kunt er goederen kopen en brengen.
Meer informatie vindt u hier.