BERICHTENOVERZICHT

Interesse in theologie? TVG Assen
Gebed bij 70 jaat staat Israël
Synode stemt in met 12jaarsregeling voor predikanten
De kerk krijgt kleur
Bijbelverkoop in China aan banden


Interesse in theologie? Omdat het zo boeiend is
Volg de cursus Theologische Vorming en verdieping (TVG) in Assen
De cursus Theologische Vorming en verdieping (TVG) in Assen gaat in september 2018 weer van start. Deze 3-jarige cursus biedt belangstellenden de gelegenheid zich te verdiepen in kerk en geloof. Een vooropleiding of een kerkelijke en/of religieuze achtergrond is niet vereist. De cursus heeft een vaste lesdag in de week (dinsdag) en start op 2 oktober om 9.00 uur. De lessen zijn tot 12.15 uur. De opleiding bestaat uit verschillende kernvakken en toegevoegde vakken. Medio april ieder jaar wordt het cursusjaar afgesloten.
 
Hoe zijn de lessen opgebouwd?
Iedere lesochtend staan er twee vakken op het rooster, elk vak met zijn eigen docent. De docenten zijn predikanten of leraren, gespecialiseerd in het vak dat zij geven. Elke les duurt negentig minuten. Naast informatie en kennisoverdracht krijgt u voldoende ruimte voor onderling gesprek en ontmoeting. De deelnemers bepalen zelf hoeveel tijd ze besteden aan de voorbereiding of verwerking van de lesstof. We organiseren ook excursies voor de cursisten.  

Verrassend - Verfrissend - Verrijkend
De flyers en de Nieuwsbrief tvgAssen zijn verzonden en kunnen op de leestafels liggen in de vele kerkgebouwen verspreid over heel Drenthe en ZO-Groningen. De vakken staan vermeld en enkele activiteiten worden verder toegelicht. Handige adressen, ook van de website, zijn te vinden en nodigen uit om gelezen te worden.
 
Data om alvast te noteren
- Dinsdag 4 september: Openingsochtend voor alle cursisten, oud-cursisten en belang-stellenden met als thema ‘Reizen door Armeniё en Georgiё’. Inloop vanaf  09.30 u. en aanvang om 10.00 u.
- Donderdag 20 september: Informatieavond over de cursus tvgAssen voor nieuwe cursisten tussen 19.00-19.45 u. Aansluitend een kennismakingsthema tvgAssen voor iedereen vanaf 20.00 u. Thema: Hoe laten we onze kinderen en  jongeren groeien aan verhalen? De verhalen komen uit ‘de Koran, vertelling voor kinderen’ van Abdulwahid van Bommel in samenhang met de  ‘Groeibijbel’, de jongerenbijbel van Piet van Midden.
Er worden ook 2 regioavonden aangeboden in de regio’s ZO-Drenthe met NO-Overijssel, en in ZW-Drenthe met NW-Overijssel in combinatie met TVG Kampen. Let op de kerkbladen, op de website en de nog te verschijnen Nieuwsbrief tvgAssen juni/juli 2018!

Cursuslocatie
De cursus wordt gegeven in het Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen met voldoende gratis parkeergelegenheid. Ook is deze locatie goed te bereiken met openbaar vervoer.
Tip: wellicht kunt u meerijden met een medecursist; neemt u contact op met het secretariaat om te bemiddelen.

Vragen en aanmelden?
Voor meer informatie, materialen en aanmelden: kijk op www.tvgassen.nl. Uiteraard  kunt u ook contact opnemen met het secretariaat: Familie Levenga, tel. (0598) 619 077 of via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Gebed bij 70 jaar staat Israël
Tijdens de vergadering van de generale synode heeft het moderamen een gebed bij 70 jaar staat Israël uitgesproken. Daarna heeft de synode psalm 122 gezongen.
De staat Israël viert haar onafhankelijkheid en dit jaar het 70 jaar bestaan. Een bijzonder moment om bij stil te staan. Velen in onze kerk doen dit. Voor Joden overal ter wereld is de staat Israël nu de veilige plek waar zij altijd op terug kunnen vallen, wat er ook gebeurt. We danken God hiervoor. Het recht van de staat Israël moest worden bevochten. Vele oorlogen werden gestreden om te kunnen overleven. De conflicten in het Heilige Land en met de buurlanden duren voort tot op de huidige dag. Na 70 jaar is er nog geen vrede.
De vestiging van de staat Israël heeft ook grote gevolgen gehad - en nog steeds - voor de aldaar wonende Palestijnen. Deels in vluchtelingenkampen, deels onder de Palestijnse autoriteit, deels onder Israëlisch bestuur. Wanneer kunnen ook zij deel hebben aan de vrede van Jeruzalem? Na 70 jaar is er nog geen oplossing die recht doet aan allen.
Lees verder 
Laat ons bidden

Heer van alle volken,
Wij danken U voor de 70 jaar dat de staat Israël een veilige plek biedt aan Joden van over de hele wereld.
We danken U dat wij mogen delen in de aan Israël geschonken verwachting van uw toekomst. Wij weten ons geroepen tot onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Tegelijk beseffen we dat onze Palestijnse broeders en zusters zuchten onder wat er is gebeurd en nog gebeurt.
Helpt U de bewoners van het Heilige Land om te komen tot vrede die recht doet aan allen.
Help ons als kerken om hen daarin te steunen. Help ons kerken in het Heilige Land te versterken, zodat ze hun rol kunnen spelen en de vrede dienen.
We bidden om Uw zegen daarover en om wijsheid voor de kerken in het Heilige Land. We denken speciaal aan onze partnerkerk, de Evangelisch-Lutherse Kerk.
Geef vrede, Heer, geef vrede.
Geeft U de bewoners van het Heilige Land een jubeljaar, een jaar waarin wat scheef gegroeid is en tot verbittering kan leiden, rechtgezet mag worden.
Dit alles vragen we U in naam van Hem die dáár heeft geleden en dáár de dood overwon, Jezus Christus onze Heer.
Amen.

Bron: PKN


Synode stemt in met 'de 12jaarsregeling' voor predikanten
Tijdens de vergadering van de generale synode is besloten dat ‘de 12jaarsregeling’ voor predikanten vanaf 2021 ingaat. De classispredikanten - die september 2018 beginnen - kunnen de komende jaren de maatregel wel alvast gaan toetsen.
De officiële verwoording van deze regeling luidt als volgt:
‘Op gezamenlijk verzoek van de kerkenraad en de predikant die tenminste twaalf jaar als predikant voor gewone werkzaamheden aan een gemeente verbonden is en recht heeft op wachtgeld, kan het breed moderamen van de classicale vergadering de predikant losmaken van de gemeente’.
De gedachte achter deze regeling is dat bevordering van mobiliteit en flexibiliteit goed is voor zowel gemeenten als predikanten. Deze regeling is onderdeel van de grotere beweging Kerk 2025 die de Protestantse Kerk heeft ingezet. Een beweging die er voor zorgt dat de Protestantse Kerk toekomstbestendig is en blijft: een levende geloofsgemeenschap die samenkomt rond het Woord.
Als vrienden uit elkaar
Met deze regeling wordt het voor een gemeente mogelijk om op een vriendschappelijk manier afscheid te nemen van een predikant. Die mogelijkheid is er nu niet. Op dit moment vertrekt een predikant alleen als hij/zij op eigen initiatief een beroep heeft aangenomen in een andere gemeente of als een predikant gedwongen - vaak na een conflict - wordt losgemaakt van een gemeente.
Of zoals ouderling Viveen (classis Walcheren) het formuleert: “Gemeenten hebben nu alleen een instrumentarium dat een predikant stigmatiseert en de gemeente veel geld kost. Het is echt tijd voor een middel waarbij je als vrienden uit elkaar gaat en de predikant zonder stigma verder kan gaan.”
Geen moet, maar mag-maatregel
Over dit voorstel is jarenlang vergaderd als onderdeel van het proces Kerk 2025. Dit leidde in april 2017 tot de aanvaarding van de nota ‘Naar een cultuur van mobiliteit’.
In eerste instantie was het voorstel dat de predikant verplicht zou zijn om na twaalf jaar een andere gemeente te zoeken. In de loop van de afgelopen jaren is dat gewijzigd naar de mildere vorm waarin het niet meer verplicht is, maar dat het een maatregel is die een gemeente kan inzetten, maar het moet niet.
Niet alleen tijdens vergaderingen van de generale synode, maar ook in de classicale vergaderingen is veel over dit onderwerp gesproken. De classicale vergaderingen hebben ruimschoots gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te reageren op dit voorstel. Veel van deze reacties waren negatief of aarzelend over dit voorstel.
Op basis hiervan stelde het generale college van de kerkorde voor om de maatregel te laten vervallen. Het moderamen deed echter het tegenvoorstel om de maatregel te behouden. Dit tegenvoorstel is door de generale synode aangenomen. Van de 70 aanwezige synodeleden stemden 52 voor.
Bron: PKN


De kerk krijgt kleur
De Protestantse Kerk krijgt meer kleur op de wangen. De dominante kleur van onze kerk is wit. Nu is dit niet verwonderlijk voor een kerk in Nederland. De meeste Nederlanders zijn blank. De laatste decennia is dit sterk aan het veranderen. In de meeste grote steden groeit het aantal niet-blanke Nederlanders sterk. Onze samenleving verkleurt vooral door de vele nieuwe-Nederlanders. Iets meer dan de helft van deze nieuwkomers zijn christen. Hierdoor verkleurt de christenheid in Nederland sneller dan het geheel van de Nederlandse bevolking. Deze verandering werd even zichtbaar bij de laatste gehouden The Passion in de Amsterdamse Bijlmer. In dit stadsdeel zijn meer dan 150 kerkgemeenschappen. Verreweg de meeste van hen zijn kleurrijker dan protestantse gemeenten.
Gelukkig krijgt ook de protestantse kerk meer kleur op de wangen. De vergadering van de generale synode in april wordt afgesloten door zusters en broeders van de Indonesische Perki-gemeenschap. Decennia lang zijn zij al in Nederland. Het is de bedoeling dat een aantal Perki-gemeenten een buitengewone wijkgemeente van de Protestantse Kerk in Nederland wordt. Als de synode hiertoe besluit, dan wordt dit feestelijk gevierd. De Perki-gemeenschap wordt zo de vierde oorspronkelijk niet-Nederlandse geloofsgemeenschap binnen de Protestantse Kerk. Eerder sloot de Protestantse Kerk een associatieovereenkomst met de Gereja Kristen Indonesia Nederland (GKIN) en met de Pakistaanse Urdu gemeenten. Kortgeleden ging in Amsterdam de eerste arabisch sprekende gemeente binnen de Protestantse Kerk van start. Kortom, de Protestantse Kerk krijgt kleur.
Deze ontwikkeling is verheugend. De kerk is geen specialiteit van een bepaalde bevolkingsgroep maar voor en van alle mensen. God is immers geen stamgod. Geen god van één volk of stam, maar de Heer van alle volken. Niet een paspoort maar de doop verbindt christenen met elkaar.
Ds. René de Reuver
Lees het volledige bericht.

Bijbelverkoop in China aan banden
Begin april kwam uit China het bericht dat de Bijbel vanwege overheidsmaatregelen niet meer te krijgen was in webwinkels. Ook zou de overheid plannen maken voor een eigen bijbelvertaling. De bijbel is nog steeds te koop in China, maar Daniel Loh van het China Partnership en Joyce van de Veen, hoofd Buitenland van het NBG, maken zich wel zorgen.
De Chinese regering haalt sinds kort de touwtjes strakker aan door oude regels nieuw leven in te blazen. Volgens die regels mogen webshops geen bijbels verkopen, en dat geldt ook voor niet aan een kerk verbonden boekwinkels.
Kerkelijke bijbelverkoop
Daniel Loh van het China partnership – onze samenwerkingspartner in UBS-verband in China – vertelt dat het drukken en verspreiden van de Bijbel werd toegestaan door de overheid vanaf eind jaren 1980. Bijbels mochten alleen worden gepubliceerd en verkocht door bij de overheid geregistreerde kerken. Iedereen kan dus sinds die tijd een Bijbel kopen bij zo’n kerk; dat gebeurt momenteel in zo’n 600 kerken verspreid over heel China. De toestemming van de overheid gold uitsluitend voor de verspreiden van bijbels in christelijke kring en gedrukt bij Amity Press in Nanjing. Toch zijn ook niet-kerkgebonden boekwinkels en  webshops in de loop van de tijd bijbels gaan verkopen. Eerder verbood de regering enkele niet-kerkgebonden boekwinkels al om daarmee door te gaan, maar werden de webshops nog ongemoeid gelaten. Daar is nu dus een eind aan gekomen.
Vertaling
Geruchten dat de Chinese overheid aanstuurt op een nieuwe Chinese bijbelvertaling leiden tot vraagtekens bij Joyce van de Veen. ‘De bestaande Chinese vertaling in het Mandarijn dateert uit 1919 en is verouderd. Kerken en theologen vragen de laatste jaren om een nieuwe vertaling. Het kan zijn dat de overheid alleen maar wenst dat de vertaling aansluit bij de Chinese taal en cultuur, zoals dat voor elke bijbelvertaling geldt. Dat is geen probleem. Maar als het zou betekenen dat de inhoud van de Bijbel moet worden aangepast aan wat de Chinese overheid toelaatbaar vindt, kunnen de bijbelgenootschappen daar niet mee instemmen.’
Steun en gebed
Daniel Loh doet een beroep op christenen in andere landen om de Chinese kerken te steunen bij de verkoop en verspreiding van bijbels. ‘Er is geld nodig voor papier om bijbels te drukken. Er is nog steeds veel vraag naar betaalbare bijbels, terwijl de buitenlandse steun in  de afgelopen jaren is teruggelopen.’ Ook roept hij namens de Chinese kerken op tot gebed voor de christenen en de bijbelverspreiding in China.
Bron: NBG naar boven

Woord&Weg
Inspiratiemagazine van de Protestantse Kerk.
Blader door / bekijk het
aprilnummer

 


Aan het winkelen? Even op bezoek bij de dominee
Van een praatje met de dominee tot een kopje koffie aan de stamtafel: het kan allemaal in de bijzondere winkel ‘Mooi Verhaal’ in Assen, een initiatief van stadspredikant Bert Altena. “We zijn eigenlijk een soort kerkelijke VVV.”
Het is inmiddels alweer drie jaar geleden dat de Protestantse Gemeente Assen begon met de PopUp-winkel Mooi Verhaal. Altena: “Als kerk wilden we op een nieuwe manier aanwezig zijn in de stad. Een winkel bleek daar een goede manier voor te zijn: het is een plek waar mensen makkelijk even naar binnen lopen.” De PopUp-winkel was drie jaar achter elkaar twee maanden geopend, rond Advent en Kerst. Dat bleek zo’n succes, dat de winkel vanaf maart een permanent onderkomen heeft gevonden. “We kunnen nu nog meer invulling geven aan onze wens om als kerk present te zijn in de stad. Bovendien heb ik hiermee als stadspredikant een plek waar ik op vaste tijden aanwezig kan zijn en mensen me makkelijk kunnen vinden.”
Winkel en ontmoetingsplek
‘Mooi Verhaal’ heeft drie pijlers: ontmoeting, activiteiten en verkoop. “Gastvrijheid staat voorop. We willen een ontmoetingsplek zijn, waar mensen een kop koffie kunnen krijgen en even uit kunnen rusten. Daarnaast zijn we ook ‘gewoon’ een winkel: we verkopen producten uit het assortiment van de Protestantse Kerk. In de toekomst willen we, net als in de PopUp-winkel, ook weer producten van niet-commerciële partijen als de Wereldwinkel, Unicef en Amnesty International gaan verkopen. En we organiseren kleinschalige activiteiten, bijvoorbeeld rond Pasen.”
Op dit moment is de stadspredikant elke vrijdagmiddag in de winkel aanwezig, van 13.00 tot 17.00 uur. Er is al veel aanloop. “‘Mooi Verhaal’ is niet zozeer bedoeld voor kerkleden, maar voor alle bezoekers van Assen. Het is een plek waar mensen geïnformeerd worden over wat er in de kerk gebeurt, en waar ook vragen gesteld kunnen worden. Ik wil mensen graag laten ervaren dat de kerk óók een plek is voor wie vragen heeft of zoekende is.”
Bron: PKN

Maak je bijbel groen
21 Bijbelteksten die verwonderen, verdiepen en inspireren.
Laat je meenemen door 'groene' bijbelteksten in bijvoorbeeld Genesis, Deuteronomium en Daniël, die stilzetten en je laten nadenken over de schepping en onze plek hierin.
groene bijbel
Meld je aan en ontvang 21 dagen iedere dag een 'groene' bijbeltekst in je mailbox. Maak je bijbel groen.
vakantiebureauWat het belangrijkste is, dat zowel in de nieuwe locaties, als ook in de vertrouwde locaties, uw vakantie onze zorg is. Vrijwilligers staan dag en nacht voor u klaar. Zij geven u de zorg en de aandacht die nodig is, zij luisteren naar u, en zullen er alles aan doen om er voor u te zijn, ze maken het u naar de zin, zodat u heerlijk kunt genieten van de vakantie. De folders liggen klaar, misschien ligt er wel eentje bij u in de kerk, op de leestafel. Een aanrader om ze te bekijken, en heeft een indruk van de mogelijkheden. Liggen de folders niet bij u in de kerk, dan kunt u bellen of mailen naar het Vakantiebureau: tel. 0343-745890, of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


naar boven
MUZIEK & ZANG
Ommer Bachdag zaterdag 26 mei
Zaterdag 26 mei is het zover. Dan bruist het centrum van Ommen en is de geest van Bach voelbaar doordat vele musici zijn muziek ten gehore zullen brengen. Sterker nog: Bach zelf is aanwezig!
 ’s Middags en ’s avonds zijn er tal van activiteiten allemaal in het teken van deze unieke componist. Jong en oud kunnen deelnemen aan muzikale en creatieve workshops, lezingen bijwonen, luisteren naar orgelconcerten en genieten van verschillende kooruitvoeringen.
Het carillon speelt, De Firma verzorgt theater, Bigband Vechtdal College treedt op en ook de middenstand draagt een steentje bij.
Collegium Musicum Salland en het Sallands Bachkoor sluiten deze mooie dag af met een gezamenlijk concert in de Gereformeerde Kerk.
Kijk op www.ommerbachdag.nl voor actuele informatie over het programma.
Van harte welkom! De toegang is gratis.


Nieuws Synagoge Coevorden
Zaterdag 23 juni 14.00 -15.00 uur: opening tentoonstelling ‘Drentse synagogen, toen en nu’. Om deze tentoonstelling te openen, komt de commissaris van de Koning, mevrouw Jetta Klijnsma, naar de synagoge in Coevorden. Tevens wordt dan een nieuw tentoonstellingsboekje gepresenteerd waarin de geschiedenis van de Drentse synagogen staat beschreven.


naar boven