Elk jaar moet de Gereformeerde kerk van Coevorden zich beraden op vervanging van ambtsdragers.
In het jaarboekje kunt u nagaan wiens ambtstermijn per 1 juni zal beëindigen. Volgens de kerkorde wordt van de gemeente verwacht leden voor te dragen, waardoor de kerk "kerk kan zijn en blijven".
Uw inbreng is noodzakelijk voor pastorale, diaconale en bestuurlijke zaken.

De gang van zaken is als volgt:

In januari wordt vanaf de kansel aan u gevraagd namen te noemen van gemeenteleden die u geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. De genoemde namen, schriftelijk te melden en voorzien van uw naam, kunt u inleveren bij één van de scribae-( van wijkraad Oost of West of van de Algemene kerkenraad.) U heeft daar de tijd voor tot eind januari.

In februari, op de eerst volgende wijkraadvergadering, worden de lijsten met namen ingebracht bij de beide wijkraden en het college van diakenen.De vermelde personen worden besproken, gerangschikt en verdeeld. Dan gaan ouderlingen en diakenen namens de kerk de voorgedragen gemeenteleden bezoeken met het verzoek het ambt te willen vervullen.

In de maanden maart en april wordt dit bezoekwerk voortgezet teneinde de vacatures vervuld te krijgen; vaak een moeizame opdracht.

Begin mei zullen vanaf de kansel tweemaal de namen van de broeders en zusters bekend gemaakt worden die toegezegd hebben het ambt te willen vervullen. Gedurende deze periode kunnen eventuele bezwaren schriftelijk ingediend worden, bij de scriba van de Algemene Kerkenraad, voorzien van uw ondertekening (zie de kerkorde.)

Eind mei of begin juni zal de bevestiging van ambtsdragers plaatsvinden in een morgendienst. Dan kan ook afscheid genomen worden van de scheidende ambtsdragers.

Wat houdt "ambtsdrager zijn"  in ?
Op de site van PKN Nederland staat heel veel informatie over de organisatie en het bestuur van de kerk, zowel voor het landelijk deel als voor de afzonderlijke gemeenten. Uit deze informatie hebben wij voor de beschrijvingen voor 'ouderling'  en 'diaken' gehaald. U kunt hieronder nalezen hoe de kerk tegen deze taken aankijkt.

Ouderling
Als ouderling heeft u in uw kerkelijke gemeente een aantal taken. Zo bent u medeverantwoordelijk voor de geloofsverkondiging in de eredienst en bent u aanwezig bij de bediening van de doop en het avondmaal. Daarnaast bezoekt u gemeenteleden en bent u betrokken bij toerustingsactiviteiten. Hiermee ondersteunt u gemeenteleden in het gestalte geven aan hun (gelovig) leven.
U bent lid van de kerkenraad. U wordt voor vier jaar benoemd en kunt in principe direct daarop volgend eenmaal herbenoemd worden. Er zitten tenminste twee ouderlingen in de kerkenraad. Minimaal een ouderling is ook lid van het moderamen. Ook kunt u op verzoek taken vervullen in regionaal of landelijk verband, zoals het lidmaatschap van de Algemene Classicale Vergadering of de Generale Synode. De taken en bevoegdheden van de ouderling zijn geregeld in ordinatie 3.10 van de kerkorde. Naast de 'gewone' ouderling kent de Protestantse Kerk in Nederland de ouderling-kerkrentmeester

Taakbeschrijving
Als ouderling bent u lid van de kerkenraad. Tenminste een ouderling maakt ook deel uit van het moderamen. Uw belangrijkste taak als ouderling is pastoraat. Overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in de naam van Christus is sprake van pastoraat. In het pastoraat gaan mensen een relatie aan met elkaar om samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen.
In de praktijk van het kerkelijk gemeenteleven betekent dit onder meer het bezoeken van gemeenteleden, het luisteren naar hun verhalen en samen met hen op zoek gaan naar oplossingen voor eventuele problemen. In sommige gemeenten strekt het pastoraat zich ook uit tot mensen die niet of niet meer direct bij kerk en geloof betrokken zijn. In die gesprekken komen uiteenlopende zaken aan de orde: de hoogte- en dieptepunten in het leven, vragen rondom geloof en zingeving, belangrijke beslissingen die genomen moeten worden, enzovoort.
Misschien is in uw gemeente wel een pastorale bezoekgroep ingesteld. Hierin zitten contactpersonen of andere vrijwilligers die u en de predikant helpen met het bezoekwerk. Vaak maken de ouderlingen binnen een gemeente een verdeling van taken, vaak per wijk, maar ook per 'specialisme'. Zo kunnen er binnen een gemeente speciale jeugdouderlingen zijn.
Daarnaast houden in sommige gemeenten ouderlingen zich bezig met het ondersteunen van bepaalde groepen mensen in de samenleving, bijvoorbeeld zeevarenden, doven en slechthorenden of gevangenen. Dit noemen we het categoriale pastoraat.

Diaken
Als diaken staat u in het ambt en hebt u in uw geloofsgemeenschap een aantal taken. U houdt met andere diakenen het besef van hulpvaardigheid en onrust over allerlei onrecht gaande. U zamelt daartoe onder meer in de eredienst geld in. U helpt mensen in nood, binnen en buiten uw gemeente, in Nederland of in de wereld. U adviseert en helpt mensen om de weg te vinden in de verzorgingsstaat die Nederland kent.
U verzorgt de bediening van het avondmaal. Tevens bent u lid van de kerkenraad en bestuurt u met de andere ambtsdragers mede de kerkelijke gemeente. Tenminste een diaken maakt ook deel uit van het moderamen, het dagelijks bestuur van de gemeente. Met uw medediakenen zorgt u voor een vierjaarlijks beleidsplan dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de kerkenraad. U kunt eventueel ook afgevaardigd worden naar de Algemene Classicale Vergadering of naar de Generale Synode.

Diaconale toerusting van de gemeente
Als diaken doet u uw werk namens de kerkelijke gemeente en probeert u vervolgens om anderen binnen de gemeente mee te trekken in wat gedaan moet worden. Het terrein is groter dan geld geven alleen. De multiculturele samenleving, de vluchtelingenproblematiek en de aandacht voor evenwicht tussen natuur en economische belangen behoren tot uw werkterrein.
Als ambtsdrager bent u volgens het dienstrooster aanwezig in de kerkdiensten, waar u zorgt voor het inzamelen van geld tijdens de kerkdiensten. Ook neemt u volgens rooster actief deel aan de voorbereidingen voor en viering van het heilig Avondmaal.
Als tijdens een kerkdienst aandacht wordt besteed aan een diaconaal thema, kunt u aan de hand van daarvoor geschreven materiaal de gemeente extra informeren over het desbetreffende thema. Ook neemt u als diaken vaak de voorbede(n) voor diaconale noden voor uw rekening.
Daarnaast overschrijdt u als diaken grenzen. U kunt lid zijn van werkgroepen of commissies buiten de kerk, waarin u namens de plaatselijke gemeente zitting hebt. U werkt samen met plaatselijke of landelijke organisaties op het terrein van zorg en welzijn. Ook bemiddelt u tussen gemeenteleden die mee willen doen aan activiteiten voor gehandicapten, bijvoorbeeld vakantieweken. Behalve bij de inzameling van oud papier en postzegels, kunt u als diaken betrokken zijn bij voedselbanken. Uw aantal en soort taken varieert, afhankelijk van de grootte van uw kerkelijke gemeente en haar diaconie, de plek in de samenleving, de bewogenheid en de openheid voor wat en wie zich aandient.

Wie een en ander wil nalezen op de website van PKN Nederland:
voor 'ouderling' klik hier.
voor 'diaken' klik hier.