Elk jaar moet de Gereformeerde kerk van Coevorden zich beraden op vervanging van ambtsdragers.
In het jaarboekje kunt u nagaan wiens ambtstermijn per 1 juni zal beëindigen. Volgens de kerkorde wordt van de gemeente verwacht leden voor te dragen, waardoor de kerk "kerk kan zijn en blijven".
Uw inbreng is noodzakelijk voor pastorale, diaconale en bestuurlijke zaken.

De gang van zaken is als volgt:

In januari wordt vanaf de kansel aan u gevraagd namen te noemen van gemeenteleden die u geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. De genoemde namen, schriftelijk te melden en voorzien van uw naam, kunt u inleveren bij één van de scribae-( van wijkraad Oost of West of van de Algemene kerkenraad.) U heeft daar de tijd voor tot eind januari.

In februari, op de eerst volgende wijkraadvergadering, worden de lijsten met namen ingebracht bij de beide wijkraden en het college van diakenen.De vermelde personen worden besproken, gerangschikt en verdeeld. Dan gaan ouderlingen en diakenen namens de kerk de voorgedragen gemeenteleden bezoeken met het verzoek het ambt te willen vervullen.

In de maanden maart en april wordt dit bezoekwerk voortgezet teneinde de vacatures vervuld te krijgen; vaak een moeizame opdracht.

Begin mei zullen vanaf de kansel tweemaal de namen van de broeders en zusters bekend gemaakt worden die toegezegd hebben het ambt te willen vervullen. Gedurende deze periode kunnen eventuele bezwaren schriftelijk ingediend worden, bij de scriba van de Algemene Kerkenraad, voorzien van uw ondertekening (zie de kerkorde.)

Eind mei of begin juni zal de bevestiging van ambtsdragers plaatsvinden in een morgendienst. Dan kan ook afscheid genomen worden van de scheidende ambtsdragers.

Wat houdt "ambtsdrager zijn"  in ?
Op de site van PKN Nederland staat heel veel informatie over de organisatie en het bestuur van de kerk, zowel voor het landelijk deel als voor de afzonderlijke gemeenten. Uit deze informatie hebben wij voor de beschrijvingen voor 'ouderling'  en 'diaken' gehaald. U kunt hieronder nalezen hoe de kerk tegen deze taken aankijkt.

Ouderling
Als ouderling heeft u in uw kerkelijke gemeente een aantal taken. Zo bent u medeverantwoordelijk voor de geloofsverkondiging in de eredienst en bent u aanwezig bij de bediening van de doop en het avondmaal. Daarnaast bezoekt u gemeenteleden en bent u betrokken bij toerustingsactiviteiten. Hiermee ondersteunt u gemeenteleden in het gestalte geven aan hun (gelovig) leven.
U bent lid van de kerkenraad. U wordt voor vier jaar benoemd en kunt in principe direct daarop volgend eenmaal herbenoemd worden. Er zitten tenminste twee ouderlingen in de kerkenraad. Minimaal een ouderling is ook lid van het moderamen. Ook kunt u op verzoek taken vervullen in regionaal of landelijk verband, zoals het lidmaatschap van de Algemene Classicale Vergadering of de Generale Synode. De taken en bevoegdheden van de ouderling zijn geregeld in ordinatie 3.10 van de kerkorde. Naast de 'gewone' ouderling kent de Protestantse Kerk in Nederland de ouderling-kerkrentmeester

Taakbeschrijving
Als ouderling bent u lid van de kerkenraad. Tenminste een ouderling maakt ook deel uit van het moderamen. Uw belangrijkste taak als ouderling is pastoraat. Overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in de naam van Christus is sprake van pastoraat. In het pastoraat gaan mensen een relatie aan met elkaar om samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen.
In de praktijk van het kerkelijk gemeenteleven betekent dit onder meer het bezoeken van gemeenteleden, het luisteren naar hun verhalen en samen met hen op zoek gaan naar oplossingen voor eventuele problemen. In sommige gemeenten strekt het pastoraat zich ook uit tot mensen die niet of niet meer direct bij kerk en geloof betrokken zijn. In die gesprekken komen uiteenlopende zaken aan de orde: de hoogte- en dieptepunten in het leven, vragen rondom geloof en zingeving, belangrijke beslissingen die genomen moeten worden, enzovoort.
Misschien is in uw gemeente wel een pastorale bezoekgroep ingesteld. Hierin zitten contactpersonen of andere vrijwilligers die u en de predikant helpen met het bezoekwerk. Vaak maken de ouderlingen binnen een gemeente een verdeling van taken, vaak per wijk, maar ook per 'specialisme'. Zo kunnen er binnen een gemeente speciale jeugdouderlingen zijn.
Daarnaast houden in sommige gemeenten ouderlingen zich bezig met het ondersteunen van bepaalde groepen mensen in de samenleving, bijvoorbeeld zeevarenden, doven en slechthorenden of gevangenen. Dit noemen we het categoriale pastoraat.

Diaken
Als diaken staat u in het ambt en hebt u in uw geloofsgemeenschap een aantal taken. U houdt met andere diakenen het besef van hulpvaardigheid en onrust over allerlei onrecht gaande. U zamelt daartoe onder meer in de eredienst geld in. U helpt mensen in nood, binnen en buiten uw gemeente, in Nederland of in de wereld. U adviseert en helpt mensen om de weg te vinden in de verzorgingsstaat die Nederland kent.
U verzorgt de bediening van het avondmaal. Tevens bent u lid van de kerkenraad en bestuurt u met de andere ambtsdragers mede de kerkelijke gemeente. Tenminste een diaken maakt ook deel uit van het moderamen, het dagelijks bestuur van de gemeente. Met uw medediakenen zorgt u voor een vierjaarlijks beleidsplan dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de kerkenraad. U kunt eventueel ook afgevaardigd worden naar de Algemene Classicale Vergadering of naar de Generale Synode.

Diaconale toerusting van de gemeente
Als diaken doet u uw werk namens de kerkelijke gemeente en probeert u vervolgens om anderen binnen de gemeente mee te trekken in wat gedaan moet worden. Het terrein is groter dan geld geven alleen. De multiculturele samenleving, de vluchtelingenproblematiek en de aandacht voor evenwicht tussen natuur en economische belangen behoren tot uw werkterrein.
Als ambtsdrager bent u volgens het dienstrooster aanwezig in de kerkdiensten, waar u zorgt voor het inzamelen van geld tijdens de kerkdiensten. Ook neemt u volgens rooster actief deel aan de voorbereidingen voor en viering van het heilig Avondmaal.
Als tijdens een kerkdienst aandacht wordt besteed aan een diaconaal thema, kunt u aan de hand van daarvoor geschreven materiaal de gemeente extra informeren over het desbetreffende thema. Ook neemt u als diaken vaak de voorbede(n) voor diaconale noden voor uw rekening.
Daarnaast overschrijdt u als diaken grenzen. U kunt lid zijn van werkgroepen of commissies buiten de kerk, waarin u namens de plaatselijke gemeente zitting hebt. U werkt samen met plaatselijke of landelijke organisaties op het terrein van zorg en welzijn. Ook bemiddelt u tussen gemeenteleden die mee willen doen aan activiteiten voor gehandicapten, bijvoorbeeld vakantieweken. Behalve bij de inzameling van oud papier en postzegels, kunt u als diaken betrokken zijn bij voedselbanken. Uw aantal en soort taken varieert, afhankelijk van de grootte van uw kerkelijke gemeente en haar diaconie, de plek in de samenleving, de bewogenheid en de openheid voor wat en wie zich aandient.

Wie een en ander wil nalezen op de website van PKN Nederland:
voor 'ouderling' klik hier.
voor 'diaken' klik hier.
Elke zondag vindt u bij de ingangen van de kerk onze "kerkgroet".
Dit is een soort nieuwsbrief, met een agenda voor de komende week en evt. verdere nieuwsberichtjes.

Heeft u kopij voor de kerkgroet, dan kunt u deze mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Door de nieuwe privacy wetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), is het ons vanaf heden niet meer toegestaan de kerkgroet online te plaatsen. Wij zijn bezig ons hier in te verdiepen en te kijken naar mogelijkheden, om op een juiste manier, toch de informatie, betreffende de kerkgroet, aan jullie te kunnen brengen. Voorlopig moeten wij helaas verzuimen om de kerkgroet online te plaatsen.
Ik zie ik zie...
In de adventstijd lezen we in de kerk uit het boek Micha.
Micha is een profeet die goed om zich heen kijkt. Hij ziet dingen, hij brengt dingen aan het licht. De slechte plannen van mensen in de wereld om hem heen, maar ook de goede toekomst die God aan zijn volk beloofd heeft – Micha heeft er oog voor.
In het adventsproject van dit jaar laat Micha ons verschillende dingen zien – verdrietige en slechte dingen, maar ook leuke en mooie. Als je wilt zien waar Micha het over heeft, moet je wel goed kijken.

micha1            1. Waar droom jij van?


Micha vertelt dat er in de wereld veel slechte mensen zijn. Sommige mensen liggen zelfs 's nachts in bed al te bedenken wat voor slechte dingen ze de volgende dag weer kunnen doen

Micha  IMG 0004  IMG 0006  IMG 0009  IMG 0010

micha2    2. Staakt uw wild geraas

Op de tweede zondag lezen we over een visioen: Er zal een dag komen waarop er geen oorlog en strijd meer is. Iedereen zal zitten onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt. Dit beeld hebben we vertaald naar het beeld van een grote boom. In de schaduw van de boom kun je tot rust komen, je kunt schommelen aan een stevige boomtak en spelen met een bal

IMG 0031  IMG 0035  IMG 0037  IMG 0039IMG 0043
micha3    3. De weg van God
Micha ziet voor zich hoe mensen kunnen leven: recht doen en trouw zijn, en nederig de weg van God gaan.

IMG 0046  IMG 0053  IMG 0054  IMG 0055  IMG 0056

micha4    4. Tel de sterren in de nacht
Op de vierde zondag horen we dat Micha in de wereld om hem heen een hoop ellende ziet. Maar hij blijft ook vertrouwen, op de God die ooit aan Abraham zijn goedheid heeft beloofd.

IMG 0063  IMG 0065  IMG 0066  IMG 0068  IMG 0065

micha5    5. Kijk naar Betlehem

Betlehem is maar een heel klein stadje, bijna niemand heeft er oog voor. Maar Micha wel! Hij vertelt dat uit Betlehem iemand zal komen die voor het volk Israël zal zorgen zoals een herder voor zijn schapen zorgt.
Kerktv informatie pagina

Dit is een testpagina om te kijken of we deze informatie via kerktv kunnen weergeven.


KERKDIENSTEN
Informatie over gezamenlijke diensten vindt u, voorzover beschikbaar, op de pagina PKN Gemeentenieuws.
Een overzicht van alle diensten staat op de pagina Rooster.


OVERIG NIEUWS

Avond  V&T
Op dinsdagavond 22 januari is de volgende bijeenkomst  in de Hoeksteen om 20.00 uur.
Het gaat die avond over de profeten van het Oude Testament. Dit seizoen is er een cursus in de synagoge te Zuidlaren die ik volg. Daarbij staat het boek  De profeten van A.J. Heschel centraal. Wat waren die profeten voor mensen?  In welke tijd leefden ze? Wat was het doel van hun optreden? Heel boeiend om met die vragen bezig te zijn, ook vanuit het joodse perspectief waarmee Heschel deze vragen aan de orde stelt. We gaan het zeker ook hebben over de verhouding van die profeten tot Jezus van Nazareth. In de evangeliën wordt  soms de vraag gesteld of Hij de profeet is.  Er zal wat gespreksstof klaar liggen vanaf zondag 13 januari in de hoek van V&T in de Hoeksteen.  Mogen we elkaar begroeten op de 22e?

Kerkbalans 2018 
Start Actie Kerkbalans 2019:
Geef voor je kerk
!


Het thema is dit jaar: ‘Geef voor je kerk!’. De kerk, een plek om tot jezelf te komen of juist anderen te ontmoeten. Waar je een luisterend oor vindt en stilte om te bezinnen.  Een plek om te vieren en te geloven. Waar je bemoedigd en geïnspireerd raakt.

Waar mensen voor je bidden en klaar staan met praktische steun, of je nu lid bent of niet. Waar we samen een gemeenschap zijn en geven aan anderen.

Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken.
Let op! Het bankrekeningnummer is veranderd, het is nu NL15RABO0373712170

Vanaf 12 januari ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen en dezelfde vrijwilliger zal het antwoordformulier ook weer bij u ophalen. Doet u weer mee?  Steun de actie kerkbalans 2019.

De kerkrentmeesters
raam4b Stadthagenraam3 Hamelnkerk afb

Sponsorproject Werkgroep Oost-Europa
U kunt nu de werkgroep sponsoren. Gewoon GRATIS.
Kost u dus niets!
Hoe dat kan?
Kijk op de nieuwspagina van de werkgroep.
Niet alleen woorden
We hebben een prachtig startweekend achter de rug. Centraal stond het thema “een goed gesprek”. Ook binnen de gemeente vinden goede gesprekken plaats. Gelukkig! Ondertussen moeten we ook constateren dat er steeds meer werk gedaan moet worden door minder mensen. Betrokkenheid met en om elkaar is de kracht van een gemeente. Er is een tekort aan vrijwilligers binnen de gemeente. Dit kan van alles zijn, in wijk west hebben we een tekort aan contactpersonen. Daarom een oproep, meldt u aan of geef namen door van mensen die wij kunnen bezoeken. Natuurlijk is het mogelijk om meer informatie te verkrijgen. Dit kan bij Minie Kooiker
[Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.] en Renske Serlie [Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.].
maar ook daden!

FBlogo
* Gereformeerde Kerk
Werkgroep Oost-Europa
Ga voor het laatste nieuws naar de rubriek van de Commissies/Werkgroep Oost-Europa
Bijbelkring  Hoeksteen
 We beginnen om 10.30 uur en onder het genot van een kopje koffie/thee bespreken we een gedeelte uit de bijbel.  Dus opnieuw of voor het eerst van harte welkom!
 Zie voor de volgende data de agenda op deze website of de Kerkgroet
 
Eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar is op 17 januari

Kerkelijk Bureau
logo KBHet adres voor melding van geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing enz. is:
Kerkelijk Bureau, p/a J.M. Stalman-Peters, Schutselaan 9, 7741 AN Coevorden
Tel. : (op maandag van 19.00-19.30 uur) 0524-511570  
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Plastic doppen actie
De plastic doppen die op verschillende plaatsen verzameld worden gaan naar schoonmaakbedrijf Benjamins in Bergentheim.
De dopjes kunnen ingeleverd worden in De Hoeksteen
.
Anna Gommer